Kniha Ester

Biblická kniha Ester rezonuje s řadou aktuálních témat. Takových, která se dostávají na úvodní stránky časopisů, mají zaručený úspěch jako titulky internetových magazínů a vystihují fenomény globálního světa. Civilizace, multikulturní společnost, identita, komunikace, sociální bubliny, závislosti, předsudky, rasismus, genocida, emancipace, rozvod, manipulace, spiknutí a konspirační teorie. Samá žhavá témata. Je také pravda, že to na perském dvoře za vlády Achašveroše pěkně vřelo. Tedy až do té doby, než se do politiky dostali Mordokaj a Ester, kteří svou důvěrou, odvahou a způsobem komunikace vnesli na scénu nového ducha a zabránili katastrofě.

Kniha Ester vypráví strhující a napínavý příběh. Pohrává si s motivem oddělených společenských prostorů. V každém prostoru se pohybují určité postavy a odehrává se mezi nimi děj. Prostory a postavy jsou odděleny pomyslnou zdí, přesto se navzájem ovlivňují a do jisté míry spolu komunikují. Komunikace je však narušena, protože z jednoho prostoru není vidět do druhého. Ester za zeď nevidí. Tato nedostatečná komunikace způsobuje nejrůznější tragikomické momenty. Celá kniha je plná humoru a ironie. Zesměšňuje hloupé vládce, padouchy a jejich rádce. To však neznamená, že by poselství knihy nebylo závažné. Humor je komunikační forma, ovšem obsah poselství, hodnot, varování a výzev je vážný. Pojďme se podívat, co všechno se v takovémto království může odehrávat. 

Komplexní civilizace

První verše knihy Ester vykreslí scénu a kulisy ve kterých se bude odehrávat následný děj. Nejprve nám představí velmi komplexní a bohatou civilizaci jejíž vrchol sahá až k nebi a zakončí pohledem na zeď, která odděluje prostor mužů a žen. 

 stalo se ve dnech Achašvéroše — to byl ten Achašvéroš, který kraloval od Indie až po Kúš nad sto dvaceti sedmi provinciemi. V oněch dnech, kdy král Achašvéroš seděl na svém královském trůnu, který byl na hradě Šúšanu, ve třetím roce svého kralování uspořádal hostinu pro všechna svá knížata a své otroky. Vojsko Peršanů a Médů, šlechta a knížata provincií se před ním shromáždily,  když ukazoval slavné bohatství svého království a drahocennost nádhery své velikosti, po mnoho dní — sto osmdesát dnů. A když se tyto dny naplnily, uspořádal král pro všechen lid nacházející se na hradě Šúšanu, od největšího až po nejmenšího, sedmidenní hostinu na nádvoří zahrady královského paláce. Sněhobílá lněná tkanina, bavlna a modrá látka, spojené provazy z mořského hedvábí a purpuru, visely na stříbrných kruzích a sloupech z bílého mramoru. Zlatá a stříbrná lůžka stála na dlažbě z alabastru a bílého mramoru, perleti a drahokamů. Nápoje se podávaly ve zlatých nádobách a nádoby se od sebe navzájem lišily. Královského vína bylo mnoho podle králova pokynu. Ale do popíjení — podle nařízení — nikdo nikoho nenutil, protože tak král uložil každému hodnostáři svého domu, aby každý jednal podle libosti. 

Ester 1:1-8 

Představte si obrovskou společenskou pyramidu. Její základna se rozprostírá od Pákistánu a Indie, přes celou Mezopotámii, Egypt, Etiopii až k hranicím Súdánu. Zabírá statisíce čtverečních kilometrů, pouště, hory, lesy, řeky a obrovské množství lidí různých národností. Na vrcholu této společenské pyramidy je palác krále Achašveroše a na absolutní špičce jeho trůn. Slovo pro Šúšanský hrad opravdu odkazuje k pevnosti, která se rozprostírala desítky metrů nad úrovní města. Ční nejen nad městem, ale nad celou obří říší. Popis zazoomuje právě na vršek pyramidy. Tam okolo trůnu vidíme koncentraci toho nejlepšího z celé říše. Nejznámější osoby, nejlepší bojovníci a nejvyšší politici. Podle historických dokladů mohlo být na místě až patnáct tisíc osob. Jsou obklopeni vzácnými poklady, hebké látky, chladivý mramor a podlaha z drahokamů. Výborné jídlo, půlroční předváděčka bohatství, týdenní hostina a dostatek vína. Tečkou za popisem nádhery je slovo libost. ”aby pili nebo nepili podle libosti”. 

Koncentrace moci, bohatství a krásy na vrcholu pyramidy je enormní. Odpovídá tomu, jak veliká je její základna.   Představte si, že byste se ocitli na královském dvoře afrického kmenového náčelníka, který vládne malé vesnici o sto obyvatelích. Jeho trůní sál je pod stromem. Má tam vyřezávanou židli, vzpomínkové předměty a pár zbraní. Jeho společnost je malá, jednoduchá, a proto i její vrchol je skromný a přehledný. I on je obklopen tím nejlepším, co ve své říši najde. Mnoho toho však není, protože základna jeho pyramidy je malá. Oproti tomu Achašverošův trůní sál je rozlehlý a plný bohatství, protože je špičkou pyramidy, bohatého, pestrého a komplexního celku. Je tak velký, že je v podstatě nepřehledný a nepostihnutelný. Seznamy látek a účastníků na hostině jsou jen náznakem nekonečných seznamů všeho, co obsahuje perská říše. 

Takovýmto obrazem se nám kniha Ester otevře. Všechno vypadá dokonale, propracovaně a krásně. Všechno spolu ladí. Působí to velkolepě, honosně a možná trochu pyšně a nabubřele. Ale to je náš dojem, které v nás text může ale nemusí vyvolat. Závisí na tom, jaký postoj máme ke snobským akcím. Takové hodnocení je více o nás a méně o samotném textu. Příběh zatím na žádnou vadu neupozorní. Ovšem dobrý příběh musí mít zápletku. A mistrný příběh nám ji prozradí dávno před tím, než si uvědomíme, že právě toto téma bude problém. Zápletka knihy je mistrně naznačena v devátém verši. Tato nepatrná zmínka je předzvěstí mnoha problémů a potíží. Poslouchejte:

Oddělené prostory

Také královna Vašti uspořádala hostinu pro ženy královského domu, který patřil králi Achašvérošovi. 

Ester 1:9

Text pokračuje popisem paralelního děje v rámci královského paláce. Dovídáme se, že je tu ještě druhá hostina. To je však ona předzvěst budoucí zápletky. Prostor krále a královny jsou odděleny. Každý má svou hostinu. Je tu svět mužů, králů, vojáků, politiků a rádců a za zdí je jiný svět. Svět královny Vašti a žen. Jejich světy jsou odděleny. Právě přítomnost nepřímo prostupných zdí v komplexním světě bude způsobovat problémy. 

Závěr

Pyramida, trůn, bohatství a zeď jsou základními kulisami světa ve kterém se bude odehrávat příběh knihy Ester. Je to svět podobný babylonské věži. Na první pohled vše působí spořádaně a velkolepě. Ale při bližším pohledu vidíme zdi, které rozdělují. Tak jako babylonská věž, která sahala příliš vysoko vedla k fragmentaci společnosti a zmatení jazyků, podobně i Achašveršův dvůr je rozdělen. První zeď, kterou nám příběh naznačí je zeď mezi světem mužů a žen. Časem však budou přibývat další. V prostorech oddělených zdí bude docházet k nedorozuměním a konfliktům a tento nešvar bude vytvářet nové a nové zápletky a tlačit děj příběhu stále dál. Dojde ke zmatení jazyků? Vyvinou se v oddělených prostorech nekompatibilní jazyky? Rozpadne se společnost, tak jako kdysi babylonská věž?  Nebo se spolu lidé naučí přes zeď komunikovat? To uvidíme. 

Náš svět je také velmi složitý. Žijeme v nejkomplexnější globální civilizaci, která kdy na zemi existovala. Kam se na nás hrabe království Achašveroše. Základna společenské pyramidy už pokrývá celou planetu. Jsme propojeni sítí internetu. Svět je tak šíleně složitý, že kdybychom ho chtěli popsat, museli bychom použít tisíce stran jen pro výčet nejkrásnějších pokladů. Svět je tak velký a obsáhlý, že absolutně není v moci jednoho člověka pochopit jeho fungování. Proto je pro nás nesmírně těžké se v tomto světě orientovat. Nejsme k tomu biologicky a psychologicky uzpůsobeni. Možná nemáme jeden trůn, ovšem rozhodně máme vrchol pyramidy, trůní sál, kde jsou nejvlivnější lidé světa. Komplexita a globálnost znamená, že je vše provázáno. Obilí v ukrajinských přístavech má vliv na politiku v Africe. Teroristický útok ve spojených státech otřese životy lidí na druhém konci planety. Jsme komplexně provázáni víc ne jsme, kdy byli. A máme také zdi. Zdi rozdělující východ a západ. Muže a ženy. Bohaté a chudé. Mladé a staré. Liberály a konzervativce. Seveřany a jižany. Dosaďte si tam jakékoliv nálepky chcete. Jakákoliv významná událost vzbudí protichůdné reakce a vytvoří různé strany. Tyto neprochází jen mezi státy, ale oddělují rodiny, manžele, spolužáky, kolegy a komunity. 

Jak žít v globální, a přesto fragmentované společnosti? Jak spolu navzájem komunikovat? Jak zabránit zhroucení babylonské věže? A máme to jako lidé proměněni evangeliem opravdu chtít? Nemáme jen sledovat, jak se společnost rozpadá a těšit se do nebe?  

V této sérii podcastů se nám pokusím na základě četby knihy Ester odhalit mnohé vztahové, komunikační a myšlenkové nešvary a zádrhely, které jsou v globální fragmentované společnosti přirozené ale destruktivní. Dále pak chci na základě četby knihy Ester ukázat na způsob života a komunikace, který může do našeho okolí přinášet pokoj a větší jasnost. Mordokaj a Ester se stali těmi, kdo nejen svému lidu, ale celé pestré multikulturní a multinárodní společnosti přinesli něco dobrého. A jsem přesvědčen, že je toho dost co se od nich můžeme naučit.

Modlitba: Všemohoucí Bože, jak málo toho víme, o fungování lidské společnosti. Obracíme se k tobě, ke tvému slovu a chceme jeho optikou hledět na svět, který nás obklopuje. Proměň nás svým slovem, abychom dovedli rozlišit to, co je důležité, co je opravdu nebezpečné a škodlivé. Toužíme být těmi, kdo svou řečí, svým myšlením a svou aktivitou přispívají k budování tvého království. 
 
 
 

Tagy :